Algemene voorwaarden Health Coach Dokkum

Algemene Voorwaarden
Definities
Trainer Hormoon Boost Wandeling: Desiree Lips, gevestigd aan de Gershwinstraat 2, 3261 WP te Oud-Beijerland, geregistreerd onder KvK nummer 7769638, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cursist: de (potentiële) deelnemer van de door de Reset je Hormonen Methode aangeboden Hormoon Boost Wandeling of een onderdeel hiervan.
Hormoon Boost Wandeling: hieronder vallen alle facetten die de HBW aanbiedt als bijvoorbeeld wekelijkse HBW, kennismaking Clinique HBW.
Reset Je Hormonen Methode: De onderneming aan wie het intellectueel eigendom inzake de Hormoon Boost Wandeling toebehoort en wie aan de trainer het gebruiksrecht heeft verstrekt om deze cursus zelfstandig te kunnen aanbieden. Reset Je Hormonen Methode is derhalve uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en heeft voor zover ook geen enkele rechtshouding met de cursist.

Toepasselijkheid
Trainer verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten inzake de Reset Je Hormonen Methode en/of de Hormoon Boost Wandeling.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Derden die door trainer bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige experts, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Aanbod en overeenkomst
Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
De Trainer HBW is slechts gebonden indien de trainer een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan de Cursist.
Aan deelneming aan de cursus is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
Alle opgaven van trainer van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van de trainer.
Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens trainer.
Een aanbod geldt niet automatisch voor latere cursussen, nabestellingen of verlenging.
Wanneer het maximum aantal inschrijving per cursus reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Cursist kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt.

Uitvoering
Alle diensten van de Trainer HBW worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
Deelname aan de cursus is toegewezen aan Cursist persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
Cursist stelt Trainer HBW in de gelegenheid de cursus te verrichten. Cursist verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door de Trainer HBW en Trainer naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van uitvoering.
Wanneer cursist verhinderd zal zijn om bij de cursus aanwezig te zijn, dan dient Cursist zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24u tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Trainer in rekening worden gebracht.
Cursist wordt geacht ruim voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de start zijn voor risico van cursist.
Cursist dient alle instructies van Trainer op te volgen.
Cursist dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende kleding en schoenen.
Het is niet toegestaan tijdens de cursus expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigd ervaren kunnen worden., op welke wijze dan ook.
Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Cursist Trainer altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
Cursist aanvaardt dat de planning van de cursus kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Trainer is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de cursus uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Trainer.
Het staat Trainer vrij de cursus en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7.404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Prijzen, betaling en opschorting
Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
Tenzij anders is overeengekomen dient Cursist de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Trainer aangegeven wijze.
Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Cursist direct uitgesloten van het volgen van de Cursus. Indien Cursist weer deel wil gaan nemen aan de Cursus, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trainer is het Cursist niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Trainer HBW heeft het recht de overeenkomst met Cursist met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Cursist recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat als gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:
Aan Cursist (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Cursist in staat van faillissement wordt verklaard, Cursist een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Cursist onder curatele of bewind wordt gesteld.
Cursist wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Expert ook de keuze om Cursist slechts voor een of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.
Het maximale aantal aanmeldingen voor de cursist reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen is bereikt en Trainer dit minimaal 72 voor start van de cursus Hormoon Boost Wandeling aan de Cursist te kennen geeft.

Garantie en aansprakelijkheid
Cursist verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de cursus een goede gezondheid in zwel psychische als fysieke zin vereist en cursist verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de cursus is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.
Cursist is zich ervan bewust dat cursussen (mogelijk deels) buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich meebrengen. In gevolge van het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Cursist.
Trainer stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de cursus.
Mocht Trainer HBW -om welke reden dan ook- jegens Cursist of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Trainer gesloten beroeps- of bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Of, indien een verzekeraar – om welke reden dan ook- niet tot uitkering overgaat, tot Euro 4.750,00.
Aansprakelijkheid van Trainer reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en, behoudens opzet, eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
Cursist vrijwaart Trainer HBW voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Cursist en derden doordat Trainer heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Cursist onjuiste, onnodige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cursist gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.
Cursist vrijwaart Trainer voor aanspraken van Cursist en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trainer toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Cursist. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cursist gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.
Cursist is zich ervan bewust dat Reset Je Hormonen methode geen partij is bij de overeenkomst en ook niet op een andere wijze en rechtsbetrekking heeft met Cursist. Indien Cursist meent een aanspraak te hebben naar aanleiding van de cursus, dan kan hij zich hieromtrent derhalve niet tot Reset Je Hormonen Methode Francisca van den Berg wenden.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trainer HBW geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmogelijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
Indien er spraken is van overmacht zoals beschreven bij punt 1. worden de verplichtingen van de Trainer opgeschort. Indien langer dan een maand opschorting nodig blijkt, of er andere omstandigheden zijn waardoor voor de Trainer de HBW niet kan uitvoeren. Is het mogelijk de overeenkomst door een mededeling aan Cursist en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Trainer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gericht het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Geheimhouding en Intellectueel Eigendom
Het is Cursist bekend dat al het Intellectueel Eigendom inzage de Hormoon Boost Wandeling en de Reset Je Hormonen Methode toebehoort aan Francisca van den Berg. Het is Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Francisca van den Berg niet toegestaan om enige, al dan niet door Trainer openbaar gemaakte, inhoud van deze cursus of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
Francisca van den Berg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Francisca van den Berg heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strekt vertrouwelijke informatie van Cursist ter kennis van derden wordt gebracht.
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de cursus hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van trainer, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegeven in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Cursist geheim gehouden dienen te worden.
Cursist verleent bij voorbaat toestemming aan Trainer HBW voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de cursus gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Cursist zichtbaar is.
De door Cursist verstrekte persoonsgegevens worden door Trainer en Francisca van den Berg mogelijk opgenomen in een bestand. Cursist verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Trainer en Francisca van den Berg tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Cursist en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Cursist. Het is Cursist te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Trainer of Francisca van den Berg of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Trainer HBW of Francisca van den Berg dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.

Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
Trainer HBW is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Cursist is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Trainer.
Op deze -en andere tussen partijen gesloten- overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contactuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer HBW onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen, is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer HBW onderhevig is.